Comunicat privind recrutarea și selecția membrilor Grupului țintă în cadrul proiectului “Program național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională” (cod SMIS 108196)

 

Spitalul de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne „Prof. Dr. Dimitrie GEROTA” în calitate de Beneficiar, împreună cu următorii parteneri: P1 – Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” (UM02482), P2 – Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” (UM 0521) și P3 – Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB), precum si cu Partenerii asociați: Direcția Medicală a MAI, Ministerul Apărării Naționale, Direcția Medicală a Agenției Naționale a Penitenciarelor, Centrul Medical al SPP, Centrul Medical al STS anunță începerea recrutării și selecției membrilor grupului țintă în perioada 1 – 15 decembrie 2018.

 

Grupul Țintă al proiectului este format din personal medical (asistenți medicali, medici), încadrat în unități medicale care desfașoară activități în cadrul programelor naționale de sănătate în toată țara. Selecția grupului țintă se va face respectând principiul egalității de șanse și al nediscriminării, precum și criteriile de eligibilitate.

 

Condițiile obligatorii pentru membrii Grupului ţintă:

a. Să fie personal medical – asistent medical/medic angajat în unități de stat (ex. spital public/autoritate de sănătate publică/CMDTA/Centru medical, etc);

b. Nu a mai participat/nu participă la un alt proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, cu activități similare celor din proiect, POCU 2014-2020.

Atenție! Proiectul este implementat de spitale aparținand sistemului medical AOPSNAJ, prioritate au angajații acestui sistem. Daca listele nu se completează cu angajați din OPSNAJ, grupele se vor completa cu personal angajat în sistemul medical de stat.

 

Criteriile de eligibilitate ale participantului în procesul de selecție:

 1. Candidatul este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura de selecție, declaraţia de consimţământ și pe parcursul perioadei de selecție și de implementare a proiectului;
 2. Candidatul are disponibilitatea de a participa la activităţile din proiect, asa cum sunt ele prezentate în Cererea de finanțare;
 3. Este cetăţean UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;
 4. Este angajat în sectorul sanitar (asistent medical, medic) în unități medicale implicate în desfașurarea de programe naționale de sănătate;
 5. Este absolvent, cu examen de diplomă, al unei instituţii de învăţământ conform încadrării în proiect la secțiunea medici sau asistenți medicali;
 6. Este de acord să participe la activităţile din proiect în afara orelor de program, conform planificării;
 7. Este de acord să participe la testul final;
 8. Completează și depune toate documentele din conținutul Dosarului de participant, inclusiv anexele solicitate.

Înscrierile se vor face la sediile SPITALELOR PARTENERE (pentru București) sau la sediile Centrelor Medicale Județene din cadrul Direcției Medicale a MAI, unitățile și comandamentele MAPN, Spitalele Penitenciar (la persoanele desemnate și anunțate) sau online pe site-ul proiectului (https://pocugerota.ro/inregistrare)

DOSARUL DE PARTICIPANT conține:

 1. Carte de identitate valabilă – copie;
 2. Adeverință de la locul de muncă (se specifică unitatea sanitară, vechimea totală în muncă, specialitatea / secția/locul unde activează salariatul) – original;
 3. Diploma de studii – copie;
 4. Certificat de naștere, însoțit de Certificat de căsătorie/hotărâre de divorț, dacă este cazul – copie;
 5. Cerere de înscriere (ANEXA 1);
 6. Formularul de înregistrare individuală a participanților (ANEXA 2);
 7. Angajament de disponibilitate (ANEXA 3);
 8. Declarație de consimțământ (Anexa 4);
 9. Declarație privind evitarea dublei finanțări (ANEXA 5)

 

Atenție! Candidatul va adnota conform cu originalul și va semna pe fiecare din documentele atașate în copie, va data și semna toate documentele atașate ca anexe (anexele 1-5 descaărcate de pe site-ul https://pocugerota.ro). Dacă până la finalizarea perioadei de înscriere, candidații selectați nu acoperă necesarul pentru sesiunea organizată, perioada de înscriere poate fi prelungită, completandu-se necesarul cu personal medical civil din unități medicale de stat. Daca cererile depășesc locurile disponibile se aplică regula “primului venit”.

Dosarul de participant în format tipărit se va depune, în plic închis, cu specificația „pentru proiect POCU108196” la secretariatul instituției cuprinse în program din cadrul sistemului AOPSNAJ la care s-au înscris candidații.

Documentele din Dosarul de participant vor fi scanate și transmise și pe unul din mailurile persoanelor de contact pentru verificarea eligibilității. Persoanele validate vor fi anunțate prin transmiterea unui mesaj electronic la datele de contact furnizate și prin postare pe site-ul proiectului, urmând ca dosarul cu documentele în original să fie colectate în momentul de desfășurare a cursului.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8 – „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”.

Perioadă de implementare: 30 luni (26.02.2018 – 25.08.2020).

Cursurile se vor desfășura în perioada ianuarie – octombrie 2019, conform programării, (orarul poate suferi modificări în funcție de condițiile climatice, evenimente importante ale unităților implicate, etc). Se vor organiza 26 sesiuni cu peste 50 de cursuri pentru asistente în București și 12 localități ale țării, conform graficului provizoriu structurat astfel: Ploiești – februarie, Pitești – martie, Buzău – martie, Bacău – aprilie, Craiova – aprilie, Iași – mai, Timișoara – iunie, Galați – iulie, Constanța – iulie, Oradea – august, Cluj-Napoca- august, Brașov – septembrie, Sibiu – octombrie.

Pentru medici, se vor organiza 2 sesiuni de cursuri în București.Cursurile sunt creditate cu puncte EMC.

Obiectivul general al Proiectului vizează îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor sistemului medical din domeniul de siguranță, apărare și ordine publică, prin furnizarea unui program unitar de formare, proiectul implementându-se la nivel național, în următoarele regiuni: București – Ilfov, Centru, Nord – Est, Nord – Vest, Sud Muntenia, Sud-Est, judet Oltenia, Vest.

Rezultate așteptate: 1300 de persoane din sectorul medical – 30 medici și 1270 asistente medicale – vor putea să participe la cursuri modulare, practice de formare profesională, prin intermediul cărora își vor optimiza nivelul de calificare/certificare (1170 persoane din regiuni mai puțin dezvoltate); 60 persoane vor beneficia de programe de schimb de bune practici în domeniul medical.

Activitatea principală ce va fi desfășurată în cadrul proiectului este „Furnizarea de programe de formare profesională specifică pentru asistentele medicale generaliste și medici care îngrijesc pacienții critici cu boli netransmisibile majore, la nivel național”, prin organizarea a 3 module pentru asistente :

 • Curs boli cardiovasculare și monitorizare
 • Curs boli respiratorii acute și cronice
 • Curs boli renale acute și cronice

și 1 modul pentru medici :

 • Curs de diagnosticare neoplazii tub digestiv.

Cursurile pentru asistente se vor desfașura conform programării, în orașele importante ale țării, la sfârșit de săptamană: vineri, sambătă și duminică, astfel: vineri – 4h cu o pauză de cafea; sambătă – 7h cu 2 pauze de cafea, o pauză de prânz; duminică – 4h cu o pauză de cafea, oferite conform cerințelor, dar și în scopul menținerii coeziunii grupului țintă. De asemenea se va oferi cazare conform legislației în vigoare membrilor Grupului țintă.

La începutul cursului, membrilor Grupului țintă li se va distribui kitul de curs (pentru fiecare cursant), asigurându-se astfel dotarea necesară pentru parcurgerea și însușirea noțiunilor ce vor fi prezentate, în condiții similare cu cele din unitățile medicale (adică echipament medical complet, obligatoriu: halat gros, uniformă medicală, papuci piele, papuci autoclavabili, mască, sac, ustensile de scris, etc). De asemenea, în sala de curs se vor aduce kiturile de practică necesare desfășurării în condiții similare celor de la patul bolnavului a tuturor manevrelor propuse. Pentru aceste manevre, cursanții se vor echipa corespunzător și vor desfășura procedurile medicale respectând toate regulile de asepsie și antisepsie, însușirea corectă a tehnicilor asigurând reducerea infecțiilor nosocomiale în activitatea practică medicală, creșterea calității actului medical, scăderea morbidității și mortalității și creșterea satisfacției pacienților.

Expertul medical va prezenta în cca 30 min noțiunile teoretice, va face o demonstrație practică folosind manechinele –simulatoare și materialele consumabile pregătite. Fiecare cursant va efectua personal o manevră sub directa supraveghere a lectorului-expert medical, apoi va repeta manevra singur (în funcție de autoevaluare de până la 5 ori). Pe parcursul orelor de curs se vor dezvolta temele orizontale și secundare, precum și schimbul de experiență și bune practici. La sfârșitul modulului, fiecare cursant va primi o adeverință conform căreia a efectuat orele corespunzătoare de practică și rezultatele examinării directe, pe baza căreia se vor putea înscrie la testul final. Testul final va fi un test tip grilă cu 30 întrebări, câte 10 pentru fiecare modul. Cursanții care trec testul de evaluare vor primi certificate de participare acreditate de organizația profesională în domeniu.

Pentru doctori va fi organizat Cursul de diagnosticare neoplazii tub digestiv- teorie și practică. Acest curs se va desfășura în București. Vor fi organizate câte 2 serii de câte 15 cursanți (doctori). Cursurile vor avea câte 6 ore pentru teorie și 6 ore pentru practică. Se va desfășura în zilele de luni, marți, miercuri și joi. Participanții vor beneficia de activități de stimulare, creștere a interesului și premiere, precum și de coffebreak și masă de prânz. Cursul are o durata de 2 săptămâni și cuprinde cursuri teoretice (4 zile a câte 6 ore) și activități practice (4 zile a câte 6 ore). Curicula cursului va fi elaborată de experții Spitalelor partenere (L+P1+P2) și va fi acreditat cu sprijinul partenerului 3 (SNSPMS). La curs vor participa 30 medici (2 serii a câte 15 pers) de următoarele specialități: gastroenterologie, chirurgie generală, medicină internă, oncologie, medicină de familie. Participanții vor primi kitul de curs, vor participa la cursurile teoretice, vor efectua manevre și proceduri practice. Vor da un test de verificare la sfârșitul cursului. De asemenea cursanții care trec testul de evaluare vor primi certificate de participare acreditate de organizația profesională în domeniu. Cursurile teoretice se vor desfășura în amfiteatrul Spitalulul Militar Central, iar activitățile practice se vor ține în laboratoarele de endoscopie, explorări funcționale, chirurgie ale spitalelor partenere din București (Spital Clinic de Urgență “Prof. Dr.Agripa Ionescu”- o zi, Spital de Urgență “Prof. Dr. D.Gerota” – o zi, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central- 2 zile). Tematică cursului va cuprinde: patologia esofagului, stomacului, ficat, căi biliare, pancreas, colon.

Persoane de contact:

Share: